Siloer for fall

De fleste organisasjoner av en viss størrelse og alder er bygget oppSilos av funksjonelle enheter/avdelinger. I disse enhetene har folk dyrket sitt fag, skapt en sterk identitet knyttet til dette og endt opp med helt særegen kultur. For å få en rekke slike enheter til å jobbe mot felles mål, har man laget tverrgående prosessbeskrivelser, brukt ulike ERP-verktøy og benyttet seg av rene koordineringsroller for å ivareta helheten. Erfaringen er klar: det går ikke problemfritt når helt ulike kulturer behøver å samarbeide.

Kulturkløfter

Ta for eksempel utvikling og drift. Utviklerne vil være kreative og teste ut nye ideer på brukerne, og de vil gjerne ha tilbakemelding raskt. Drifterne derimot, vil ha stabilitet og trygghet og vil for all del ikke slippe nye funksjoner inn i produktet før alt er sjekket. Utviklerne betraktes som skjødesløse og udisiplinerte. En klassisk og velkjent konflikt.

Forretningssiden betrakter utvikling med stor skepsis. De er overbeviste om at utviklerne gjerne sitter og utvikler masse nye teknologisk utfordrende ting for å more seg. De mener bestemt at de bør presses til å jobbe fortere med akkurat det forretning trenger.

Designerne har også sin egen kultur og vil gjerne ha stor frihetsgrad og jobbe for seg selv for å komme til bunns i hva brukerne virkelig trenger. Så kan et fikst ferdig design sendes til utviklerne for implementering. Utvikling betrakter designerne som urealistiske drømmere og primadonnaer det er vanskelig å samarbeide med.

Friksjon

Ikke så rart at en organisasjon som trenger at disse fagenhetene samarbeider sliter med framdrift, misforståelser og at koordineringsbehovet er stort. Alt for mye energi går bort i ren friksjon. Så spørsmålet blir jo da om det går an å få bukt med friksjonen og å få disse ulike kulturene til å samarbeide bedre. De er jo tross alt med på å lage det samme produktet og bør være like interessert i at sluttresultatet blir bra!

DevOps eller dø

DevOps er syntesen av utvikling (Dev) og drift (Ops). Denne sammenslåingen har vært nødvendig for de mest innovative selskapene i verden som er helt avhengig av programvareutvikling. Kreative, endringsdyktige selskaper behøver rask tilbakemelding på jobben som er gjort, og dette viser seg umulig dersom utvikling må sitte og vente på feedback siden drift insisterer på å samle opp mange endringer og å få testet igjennom alle mulige scenarier før det kan leveres ut til brukerne. Dette problemet har utviklerne løst rent teknisk gjennom automatisering. Teknisk avanserte løsninger måtte lages for å automatisere integrasjon, enhetstest, systemtest og leveranse. Men teknologi var ikke nok. De måtte også adressere kulturforskjellene og utvikling måtte bevise at de også kunne være disiplinerte nok til å levere små inkrementer ut til brukerne på en trygg måte. De to enhetene fikk helt tydelig et skjebnefellesskap og ble tvunget til å samarbeide tett. Og de fant at kreativitet, disiplin og struktur ikke nødvendigvis er gjensidig utelukkende.

Økonomiske tidsskrifter som Forbes begynner i økende grad å publisere artikler om DevOps. Dette viser at vi her har å gjøre med en utvikling som vil få stor innvirkning på innovasjonsevnen fremover. I For DevOps Success, Embrace Cultural change viser Chris Cancialosi på en svært ikke-teknisk måte hvordan man kan lykkes i å bygge innovative, raske organisasjoner blant annet med DevOps.

Kultur, teknologi og struktur

Framtidens organisasjoner må bli betydelig raskere enn det som er tilfelle i dag. Hurtig flyt – der man til enhver tid har få saker i arbeid – gir mulighet til å teste ideer på en trygg måte. Og det gir mulighet til å endre seg raskt; Akkurat det vi trenger både i offentlig og privat sektor. For å få til dette må vi minske kulturkløftene og legge mye bedre tilrette for samarbeid. Tett samarbeid og felles eierskap vil gi mulighet til å redusere mistro og friksjon på en effektiv måte. Men da må vi selvsagt lage styringssystemer som legger opp til dette. Og vi må evne å utnytte teknologi for å skaffe oss hurtig feedback. Skyen vil for mange være forløsende. De kraftige APIene som ligger og venter på å tas i bruk gir helt nye muligheter til å eksperimentere med markedet og langt mer presist treffe brukernes behov. Vi må lytte til nerdene og samtidig må lederne bli langt bedre på teknologi skriver Espen Andersen her.

Offentlig sektor

Dagens styringsystemer i offentlig sektor er rolle- og siloorientert og legger opp til langsom flyt. Hverken avtaleverk, anskaffelsesreglement eller prosjektmetodikk adresserer hurtighet, feedback eller endringsdyktighet selv om alle tre vil påvirke disse tingene sterkt. Selv den “smidige” avtalestandarden (SSA-S) til Difi legger opp til svært sjeldne leveranser, med anbefaling om 3 måneder eller mer mellom delleveransene. Dette til tross for at smidig nettopp er laget for å levere hyppigst og hurtigst mulig i tverrfaglig, tett samarbeid.

Heldigvis har vi fremoverlente og kompetente ledere rundt om å offentlig sektor som i tett samarbeid med leverandørene ser bort fra veiledningen og rådene fra Difi og kjører IT-prosjekter optimalisert for rask flyt med DevOps. På seminaret Smidig Digitalisering i offentlig sektor får vi den 26 mai høre hvordan både Oslo Kommune og Posten Digipost har innført DevOps og er i stand til å levere så ofte de ønsker. Bare å melde seg på her!

Også i Skatteetaten og i Statens Pensjonskasse er de i ferd med å knekke denne koden og fremstår nå som moderne, hurtige utviklingsorganisasjoner til samfunnets beste. Men hva med NAV? Hvordan har de tenkt å organisere og styre sitt neste gigantprosjekt til 1.3 milliarder kroner?

 

Posted on March 14, 2016 at 8:57 am by gamsjo · Permalink
In: DevOps, Endringsledelse, Kontinuerlig leveranse, ledelse, Samfunn, selvorganisering, Teamarbeid · Tagged with: , , ,

Leave a Reply