Produkteierrollen

Jeg husker for et par år siden at jeg spurte ulike personer i en organisasjon om hvilke funksjoner i et planlagt produkt som var viktigst. Jeg fikk mange ulike svar! Og jeg fikk mange ulike beskrivelser av funksjonene og produktet! De jeg snakket med var typisk markedssjefer, produktsjef, linjeleder, driftssjef, arkitekturansvarlig samt noen utviklere. (De hadde nylig startet med Scrum og hadde faktisk kvittet seg med prosjektlederrollen, og det kan nevnes at jeg ikke fikk snakket med “ekte brukere”). Vi ser ofte at forskjellige personer har ulikt syn på et produkt, alt avhengig av hvilken rolle personen har. Hvordan produktet forklares vil avhenge av hvilket perspektiv man ser produktet fra. Dette perspektivet avgjør også hvilke egenskaper man vil ønske å vektlegge. Fenomenet fører selvsagt til en ganske uholdbar situasjon med uklare prioriteringer og forståelse av behov. Løsningen er heldigvis enkel:én og bare én person med det hele og fulle ansvaret – en produkteier (Scrum Product Owner)

Rollen er punktvis beskrevet slik av Scrum Alliance:

 

 

The Product Owner has the following responsibilities.

 • Define the features of the product;
 • Decide on release date and content;
 • Be responsible for the profitability of the product (ROI);
 • Prioritize features according to market value;
 • Adjust features and priority every 30 days, as needed; and
 • Accept or reject work results.

 

 

Rollen må tilpasses

Det er mange hensyn å ta når man skal implementere en produkteierrolle. Hvilke kvalifikasjoner bør personen ha? Hvilke støttespillere trenger produkteier? Hvor mye interaksjon trenger PO med kunder, brukere, interessenter. Hvilket samarbeidsformer skal vi ha med med Scrum teamene og med Scrum Masterne? Hvilke metoder og verktøy skal man ta i bruk?

Rollen skalerer

Selv om produkteier skal være én person med det hele og fulle ansvaret, vil det ofte være uoverkommerlig å fylle rollen fullt ut for en person. Store, komplekse systemer vil ofte bestå av sub-systemer eller ulike markedssegmenter. Da kan det være nødvendig med et hierarki av produkteiere der et antall produkteiere for hvert sitt delsystem har mandat knyttet til en del, men samtidig må underordne seg hovedprodukteier (Chief Product Owner) som tar de overordnede beslutningene og prioriteringene.

Produkteierteam

Svært ofte er det nødvendig å alliere seg med spesialkompetanse slik at alle viktige hensyn ivaretas. Mange vil da danne et produkteierteam som ledes av produkteier. Dette kan ofte være roller av mer teknisk karakter, ettersom produkteier ofte rekrutteres fra forretningssiden. Ikke-funksjonelle krav må analyseres av eksperter på arkitektur, database, brukerinteraksjon osv. Ulike interessenter kan med fordel være representert i et slikt team slik at man får belyst og vurdert mange ulike hensyn opp mot hverandre. Dessuten kan det være på sin plass med roller fra porteføljestyring, salg og forretningsutvikling. Slike team fungerer best om de er samlokalisert (akkurat som alle andre team). Kort avstand fremmer kommunikasjonen som er vesentlig når mange ulike parter skal ha en felles forståelse av hva man jobber med.

Hvilke egenskaper bør en produkteier ha?

Generelt kan vi si at en god produkteier må være en visjonær entrepenør med god gjennomføringsevne og samtidig en lydhør, ydmyk leder som motiverer og engasjerer sine omgivelser. Slike mennesker vokser vel ikke på trær akkurat, men vi kan heldigvis spisse kravene til personlighetstrekk litt avhengig av omgivelsene. Vi kan dele karakterisere omgivelsen ut fra tre egenskaper:
* Type produkt (innovasjonsgrad, kompleksitet)
* Type kundeforhold (hyllevare, eller kundeoppdrag)
* Størrelse (mengde interessenter, antall Scrum Team)

 

Innovasjonsgrad Høy Lav
  Her kommer den visjonære entrepenøren til sin rett. En person som evner å skape entusiasme rundt en ganske uferdig idé og som kommuniserer godt med omverdenen. Vi må her være villige til å operere med høy risiko og være forberedt på at den opprinnelige ideen viser seg å ikke være så fantastisk som vi først trodde. En god produkteier klarer å engasjere mange ulike roller for å foredle og konkretisere ideen: trom sammen til workshops o.l. og lag for eksempel One-Pager og Feature Maps. Er innovasjonsgraden lav snakker vi som oftest om å vedlikeholde og videreutvikle et etablert produkt. Stort fokus på å kommunisere godt med eksisterende brukere og å levere hyppig med høy kvalitet. Her bør prioriteringene gjøres ut fra kost/nytte vurderinger. En god produkteier vil være systematisk og bevisst på prosessforbedring og kundetilfredshet.
Type kundeforhold Hyllevare Kundeoppdrag
  Her skal man tilby produkter og tjenester til et potensielt marked, så mye fokus vil være på å forsøke å forstå dette markedet så godt som mulig. Mye tid vil gå med til analyser av brukerbehov, teknologiske muligheter, forretningsmuligheter og konkurrentanalyser. Metoder som Kano-analyse kommer til sin rett slik at produktet får en riktig miks av attraktive egenskaper. Har man allerede etablerte, gode kunder bør man passe på å innhente erfaringer og feedback fra disse. En god produkteier vil her være svært opptatt av å identifisere Minimal Marketable Feature sets slik at man kan få korrigeringer så hyppig som mulig. Her har gjerne kunden selv gjort en hel del forarbeid og vil ofte ha en direkte og løpende innflytelse på prioriteringene som gjøres. I dette tilfelle vil PO-rollen kunne minne om en tradisjonell prosjektleder, selvsagt uten det som dreier som om styring av teamet. Her må det i starten være mye fokus på å etablere gode strukturer for kundemedvirkning slik at representanter for kunde/brukergrupper deltar aktivt gjennom hele prosjektet. Engasjer kunden og Scrum teamet sammen i workshops for å utarbeide User Stories.
PO vil bruke mye tid på dialog med kunde og oppfølging av kostnader og framdrift.
Størrelse Lite Stort
  I små, oversiktelige omgivelser kan produkteier være svært lett tilgjengelig for teamet som gjør jobben. Vi har bare noen få ulike interessenter og det er kanskje bare ett Scrum team noe som gir nær optimale betingelser for suksess. Produkteier  klarer seg nå godt alene, uten noe produkeierteam. Velger man i dette tilfelle å sitte tett sammen med teamet i det daglige, må man imidlertid være bevisst på å ikke styre for mye, slik at man passifiserer teamet. I store satsninger må man gjerne håndtere kompleksitet i flere dimensjoner; Mange ulike interessenter, stor teknisk kompleksitet og flere Scrum team som jobber i parallell. Her blir fort produkteier en koordinator som ikke har mulighet til å være ekspert på alle fronter – man trenger et produkteierteam. Her vil det være helt vesentlig å beholde oversikten og å hele tiden veie mellom mange ulike og sprikende behov. Den løpende prioriteringen vil føre til at enkeltpersoner tidvis vil bli skuffet og gi uttrykk for dette: Vi trenger en sterk og tydelig person med en klar visjon. 

 

 


Posted on August 2, 2009 at 1:28 pm by gamsjo · Permalink
In: forretningssiden, produkteier, Scrum · Tagged with: , , ,

One Response

Subscribe to comments via RSS

 1. Written by Det smidige hjørne » Smidig produkteierskap
  on 14/06/2012 at 3:04 pm
  Reply · Permalink

  […] har skrevet litt om tilpasning av selve Produkteierrollen her: https://scrummaster.no/?p=276. Vinklingen er at rollen er svært ulik avhengig av graden av innovasjon, av type kundeforhold og […]

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply